Asset Publisher

Biểu công khai Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2017 - 2018

Biểu công khai Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2017 - 2018


Biểu mẫu 5

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

     PHÒNG GD&ĐT  ĐÔNG TRIỀU

        TRƯỜNG THCS XUÂN SƠN                                  

THÔNG BAO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2017-2018

 

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

 

I

 

Điều kiện tuyển sinh

 

Xét tuyển  đối với HS lớp 5 đã hoàn thành chương trình tiểu học. Có HKTT tại phường Xuân Sơn ; Tuổi từ 11-13 Có học bạ tiểu học hợp lệ.

Chỉ nhận học sinh trường khác chuyển đến với điều kiện chuyển khẩu về địa bàn.

Chỉ nhận học sinh trường khác chuyển đến với điều kiện chuyển khẩu về địa bàn.

Chỉ nhận học sinh trường khác chuyển đến với điều kiện chuyển khẩu về địa bàn.

 

II

 

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 37 tuần/ năm.  Mỗi tuần học 6 buổi. Chương trình theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của BGD-ĐT.

Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 37 tuần/năm. Mỗi tuần học 6 buổi. Chương trình theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của BGD-ĐT

Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 37 tuần/năm. Mỗi tuần học 6 buổi. Chương trình theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của BGD-ĐT

Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 37 tuần/năm. Mỗi tuần học 6 buổi. Chương trình theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của BGD-ĐT

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

Tổ chức họp PHHS 03 lần trong năm học và thường xuyên trao đổi qua điện thoại, sổ liên lạc.

- Giáo dục thái độ, động cơ học tập của học sinh : Học tập trung thực, tự lực, sáng tạo. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy; chấp hành nghiêm túc nội quy nhà trường và những cam kết khác nhằm xây dựng kỷ cương trường học và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

 

Tổ chức họp PHHS 03 lần trong năm học và thường xuyên trao đổi qua điện thoại, sổ liên lạc.

- Giáo dục thái độ, động cơ học tập của học sinh : Học tập trung thực, tự lực, sáng tạo. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy; chấp hành nghiêm túc nội quy nhà trường và những cam kết khác nhằm xây dựng kỷ cương trường học và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Tổ chức họp PHHS 03 lần trong năm học và thường xuyên trao đổi qua điện thoại, sổ liên lạc

- Giáo dục thái độ, động cơ học tập của học sinh : Học tập trung thực, tự lực, sáng tạo. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy; chấp hành nghiêm túc nội quy nhà trường và những cam kết khác nhằm xây dựng kỷ cương trường học và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Tổ chức họp PHHS 03 lần trong năm học và thường xuyên trao đổi qua điện thoại, sổ liên lạc

- Giáo dục thái độ, động cơ học tập của học sinh : Học tập trung thực, tự lực, sáng tạo. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy; chấp hành nghiêm túc nội quy nhà trường và những cam kết khác nhằm xây dựng kỷ cương trường học và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

 

 

IV

 

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)

 

Đảm bảo đạt chuẩn quốc gia về  CSVC ,trang thiết bị dạy học.

Đảm bảo đạt chuẩn quốc gia về  CSVC, trang thiết bị dạy học.

Đảm bảo đạt chuẩn quốc gia về  CSVC ,trang thiết bị dạy học.

Đảm bảo đạt chuẩn quốc gia về  CSVC,

trang thiết bị dạy học.

 

 

V

 

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

 

Tổ chức đủ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao;  các hoạt động giáo dục kĩ năng sống: xây dựng  trường học xanh – sạch – đẹp học sinh tích cực,  tổ chức các trò chơi dân gian, chăm sóc các di tích lịch sử địa phương;  tham gia các hội thi do các cấp tổ chức

Tổ chức đủ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao;  các hoạt động giáo dục kĩ năng sống: xây dựng  trường học xanh – sạch – đẹp học sinh tích cực,  tổ chức các trò chơi dân gian, chăm sóc các di tích lịch sử địa phương;  tham gia các hội thi do các cấp tổ chức.

Tổ chức đủ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao;  các hoạt động giáo dục kĩ năng sống: xây dựng  trường học xanh – sạch – đẹp học sinh tích cực,  tổ chức các trò chơi dân gian, chăm sóc các di tích lịch sử địa phương;  tham gia các hội thi do các cấp tổ chức.

Tổ chức đủ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao;  các hoạt động giáo dục kĩ năng sống: xây dựng  trường học xanh – sạch – đẹp học sinh tích cực,  tổ chức các trò chơi dân gian, chăm sóc các di tích lịch sử địa phương;  tham gia các hội thi do các cấp tổ chức.

 

 

VI

 

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

 

- Đủ giáo viên dạy các môn theo quy định của BGD-ĐT.

- Đội ngũ quản lý, giáo viên dạy đạt chuẩn về trình độ, đạt chuẩn nghề nghiệp.

- Đủ giáo viên dạy các môn theo quy định của BGD-ĐT.

- Đội ngũ quản lý, giáo viên dạy đạt chuẩn về trình độ, đạt chuẩn nghề nghiệp.

- Đủ giáo viên dạy các môn theo quy định của BGD-ĐT.

- Đội ngũ quản lý, giáo viên dạy đạt chuẩn về trình độ, đạt chuẩn nghề nghiệp.

- Đủ giáo viên dạy các môn theo quy định của BGD-ĐT.

- Đội ngũ quản lý, giáo viên dạy đạt chuẩn về trình độ, đạt chuẩn nghề nghiệp.

 

 

VII

 

Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

 

Dự kiến kết quả đạt được:

+ Đạo đức: 94,3 % Khá trở lên

+ Học tập: 95% TB trở lên

+ Sức khỏe: 100% TB trở lên

Dự kiến kết quả đạt được:

+ Đạo đức: 94,3% Khá trở lên

+ Học tập: 95% TB trở lên

+ Sức khỏe: 100% TB trở lên

Dự kiến kết quả đạt được:

+ Đạo đức: 94,3 % Khá trở lên

+ Học tập: 95% TB trở lên

+ Sức khỏe: 100% TB trở lên

Dự kiến kết quả đạt được:

+ Đạo đức: 94,3% Khá trở lên

+ Học tập: 95% TB trở lên

+ Sức khỏe: 100% TB trở lên

 

VIII

 

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

 

- Lên lớp thẳng : 95 %

- Lên lớp : 98,8 %

-Vận động HS theo học đến cuối cấp, không bỏ học giữa chừng: 100%.

- Lên lớp thẳng : 95 %

- Lên lớp          98,8 %

- Vận động HS theo học đến cuối cấp, không bỏ học giữa chừng: 100%.

- Lên lớp thẳng : 95 %

- Lên lớp          98,8 %

-Vận động HS theo học đến cuối cấp, không bỏ học giữa chừng: 100%.

- Đủ điều kiện xét Tốt nghiệp và được công nhận tốt nghiệp: 100 %. Đỗ tuyển sinh lớp 10 công lập: phấn đấu 60% trở lên.

                                                                                                      Xuân Sơn, ngày 02 tháng 10  năm 2017

                                                                                                                  Thủ trưởng đơn vị

 

 

                                                                                                                 Nguyễn Ngọc Thanh