Asset Publisher

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 NĂM HỌC 2011-2012

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 NĂM HỌC 2011-2012


LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 19

Từ 26/12 đến 31/12/2011.

I.CÔNG VIỆC CHÍNH TRONG TUẦN:

1.Các môn học hoàn thành chương trình học kỳ 1chậm nhất ngày 30/12/2011phải kết thúc chương trình kỳ 1,môn nào chậm so với chương trình giáo viên bố trí thời gian dạy bù trong tuần.

2.Triển khai hội nghị thực hiện chỉ thị số 09 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ, kế hoạch 5255 của UBND tỉnh về chấn chỉnh dạy thêm học thêm.

3.Hoàn thành công việc tính điểm tổng kết, đánh giá xếp loaị 2 mặt giáo dục, bình xét thi đua học kỳ 1.

4.Triển khai tuyên truyền ký cam kết thực hiện an toàn giao thông và cam kết thực hiện các quy định về pháo, quản lý vũ khí vật liệu nổ.

 II.CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY:

1.Thứ 2( 26/12): Giáo viên dạy các môn lớp 9 chấm bài tập trung tại trường cả ngày, giáo viên không dạy lớp 9 vào điểm kiểm tra, tính điểm tổng kết.(Học sinh nghỉ học)

2.Thứ 3( 27/12):Sáng: -Học sinh các lớp học bình thường.Giáo viên báo cáo điểm kiểm tra học kỳ cho đ/c Phó hiệu trưởng theo mẫu.Giáo viên bộ vào đủ điểm và tính điểm tổng kết môn học kỳ trong sổ gọi tên ghi điểm.( Hoàn thành việc tính điểm tổng kết),tổ hành chính cử người lên phòng Giáo dục  nhận tiền phổ cập

-Chiều: Từ 14h00- 14h30 Duyệt dự kiến xếp loại hạnh kiểm khối 6,7 (Giáo viên chủ nhiệm khối 6,7 và hiệu trưởng)

-Từ 14h30- 15h00: Duyệt xếp loại hạnh kiểm khối lớp 8, lớp 9 ( Giáo viên chủ nhiệm khối 8,9 và hiệu trưởng)

3.Thứ 4( 28/12) Sáng: Từ 7h30- 8h30: Giáo viên chủ nhiệm gửi báo cáo học kỳ 1

Theo mẫu đã gửi cho hiệu trưởng và tổ hành chính  tổng hợp báo cáo về phòng giáo dục.(Thông báo này đã điều chính lịch làm việc từ 12/12 dến 31/12 theo yêu cầu của Phòng GD cần báo cáo sớm vì ngày thứ 2 tuần 20 nghỉ bù tết dương lịch)

-Gửi danh sách học sinh dự thi học sinh gỏi các môn văn hoá và hồ sơ học bạ về Phòng Giáo dục( Giáo viên chủ nhiệm lớp vào điểm và ghi kết quả xếp loại 2 mặt giáo dục của học sinh dự thi vào học bạ)

*Chiều: Nhà trường gửi báo cáo thống kê kết quả giáo dục về Phòng Giáo dục và Đào tạo( đ/C Phượng)

4.Thứ 5(29/12) Sáng : Giáo viên lên lớp và học sinh học bình thường,

*Chiều Từ 14h00- 15h30: Họp tổ chuyên môn đánh giá kết quả học kỳ 1, bình xét thi đua cá nhận và tập thể lớp.

-Từ15h30- 17h00: Họp Hội đồng thi đua –khen thưởng( BGH-BCHCĐ, tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng hành chính ,tổng phụ trách đội, thư ký hội đồng)

5.Thứ 7( 31/12) Sáng:Từ 7h30- 9h00: Tổ chức ngoại khoá tuyên truyền an toàn giao thông và ký cam kết thực hiện an toàn giao thông(Toàn thể CBGV,NV và học sinh )

*Chiều: từ 14h00- 16h00: Họp toàn cơ quan triển khai chỉ thị 09 của Ban thưòng vụ Tỉnh uỷ về chấn chỉnh dạy thêm học thêm.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Bùi