Xuất bản thông tin

Trường THCS Xuân Sơn tổ chức ký cam kết thực hiện các nội dung chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luạt, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh"

Trường THCS Xuân Sơn tổ chức ký cam kết thực hiện các nội dung chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luạt, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh"

Thực hiện Kế hoạch số 311/KH-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 28/12/2016 của Thị ủy Đông Triều; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã Đông Triều; công văn số 148/PGD&ĐT ngày 18/02/2017 của Phòng GD&ĐT Đông Triều về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh tại cơ quan.

Sau khi quán triệt nội dung các văn bản liên quan của cấp trên, sau tiết chào cờ sáng thứ 2 ngày 20/02/2017 Trường THCS Xuân Sơn đã tổ chức ký cam kết thực hiện các nội dung chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh" tới tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.