Xuất bản thông tin

Trường THCS Xuân Sơn tích cực tham gia cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”

Trường THCS Xuân Sơn tích cực tham gia cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”

Sáng ngày 27/5/2019, tại phòng Tin học, cán bộ giáo viên và nhân viên nhà trường đã tham gia cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" bằng các tài khoản lập trực tuyến.


           Thực hiện công văn Số 485/PGD&ĐT ngày 26/5/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều V/v tham gia Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh", sáng ngày 27/5/2019, tại phòng Tin học, cán bộ giáo viên và nhân viên nhà trường đã tham gia cuộc thi bằng các tài khoản lập trực tuyến.

            Nội dung cuộc thi tập trung vào các chủ đề: Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; nội dung cơ bản trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam; chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh; những thành tựu, kết quả trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 33 năm đổi mới (1986 - 2019), những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

            Trong buổi đầu tiên phát động cuộc thi, tại trường THCS Xuân Sơn đã có 18 tài khoản được lập và đăng ký thi thử trên trang trực tuyến http:// hocvalamtheobac.vn/

            Cuộc thi là cơ hội để đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên Việt Nam nâng cao hiểu biết về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tìm hiểu những giá trị trong Di chúc của Người, thấm nhuần những lời dạy của Bác đối với thế hệ trẻ, góp phần quan trọng trong việc giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, hoàn thiện nhân cách thế hệ trẻ. Cuộc thi đã thực sự trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn ngành nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Đ/c Nguyễn Hồng Lam - Phó Hiệu trưởng nhà trường

phát động và hướng dẫn cán bộ giáo viên tham gia cuộc thi

 

Can bộ giáo viên nhà trường tích cực tham gia cuộc thi

 

===== Hương Nhu =====