Xuất bản thông tin

Phân công giảng dạy áp dụng từ ngày 08/9/2014

Phân công giảng dạy áp dụng từ ngày 08/9/2014


                                                                                                           Áp dụng từ ngày 08  tháng 09  năm 2014

 

STT

 

 

Họ và tên

 

 

Kiêm nhiệm

 

 

Phân công chuyên môn

 

 

Số tiết

 

1

Bùi Hải Phương

Chủ nhiệm 7A

CN 7A4+ HĐNG0,5 + Toán 7A4 + Toán9AB8

+ TA9B2

18,5

2

Nguyễn T Mai Hương

Chủ nhiệm 6A

CN 6A4  + HĐNG0,5 + GDCD6AB2 + GDCD7AB2+ GDCD8AB2+ Sử 7AB4 

14,5

3

Trần Thị Hải

 

Toán 8AB8+ Lý 7AB2  + C..Nghệ 9AB2

+ C.Nghệ 8AB3

15

4

Phạm Thị Hằng

Chủ nhiệm 7B

CN 7B4 + HĐNG0,5 + Hóa 8AB4 + Hóa 9AB4 + Sinh7AB4

16,5

5

Nguyễn Thị Hương

TPT

TPT + ÂN6AB2 + ÂN7AB2 + ÂN8AB2

+ GDCD 9AB­2

17,5

6

Nguyễn Văn Chức

 

TD 8AB4 + TD9AB4 + TD7AB4 + TD6AB4 

16

7

Hoàng Thị Oanh

Chủ nhiệm 6B

CN 6B4+ HĐNG0,5 + Toán 6AB+ Lý 6AB2

+ C..Nghệ 7A1,5

16

8

Nguyễn T Thanh Minh

      CT CĐ

TT

CTCĐ3 + Địa 9AB4 + Địa 8AB2 + Địa 6AB2

+ Địa7AB4 + CNTT­3

18

9

Bùi Anh Tuấn

 

MT6AB2+ MT7AB2 + MT8AB2, + MT9AB2

+ C.nghệ 6AB4

12

10

Nguyễn Thị Hằng

 

Văn7AB8 + Văn9B5 + Sử 8AB4

17

11

Ngô Thị Kim Luyến

Chủ nhiệm 9B

CN9B4 + HĐNG0,5 + Sinh 9AB4  + Sinh 8AB4 + Sinh 6AB4 + Hnghiệp 9AB­0,5

17

12

Bùi Thị Thu Thủy

Chủ nhiệm 9A

TTCM

TTCM3 + CN9A4 + HĐNG0,5 + Văn9A5 + Sử9AB2 + Văn 6A­­4 + TA9A2

20,5

13

Đặng Thị Ngọc Yến

Chủ nhiệm 8A

CN8A4 + HĐNG0,5 + TKHĐ2 + TA6AB6 + TA7AB6

+ TA8AB6

24,5

14

Bùi Thị Nhung

Chủ nhiệm 8B

CN8B­­­­4 + HĐNG0,5 + Văn 6B4 + Văn 8AB8 + Sử 6AB2

18,5

15

Tạ Thị Minh

 

C nhỏ3 + Lý 9AB4  + Toán 7B4 + Lý 8AB2

+ C.nghệ 7B1,5

14,5

16

Nguyễn  Ngọc Thanh

 

Dạy thay

2

17

Nguyễn Hồng Lam

 

Dạy thay

4

18

Hoàng Thị Hải

 

Tin 8AB4 + Tin 9AB4 + Tin 7AB4 + Tin 6AB4 

16