Xuất bản thông tin

Lịch công tác tuần 35 năm học 2011-2012

Lịch công tác tuần 35 năm học 2011-2012


LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 35

Từ 30/4 đến 05 /5/2012

I.CÔNG VIỆC CHÍNH TRONG TUẦN:

1.Giáo viên giảng dạy các môn học chủ động bố trí thời gian để dạy bù các giờ chậm so với chương trình.

2.Tiếp tục kiểm tra đáp án ôn tập và  giải đáp các phần kiến thức khó cho học sinh, yêu cầu học sinh  hỏi giáo viên những phần chưa rõ cần phải giải đáp thêm.

3.Chuẩn bị giấy kiểm tra học kỳ, giáo viên chủ nhiệm các lớp nhắc nhở học sinh ngày giờ kiểm tra học kỳ để đảm bảo không có học sinh bỏ bài kiểm tra

4.Giáo viên xem lịch coi kiểm tra học kỳ các khối lớp để đến trường đúng giờ làm nhiệm vụ coi thi.

5.Hoàn tất các loại điểm kiểm tra trong sổ gọi tên ghi điểm,ngày thứ 4, thứ 5, thứ 4, thứ 5, thứ 6 (02/5;03/5;04/5) Hiệu trưởng kiểm tra tất cả các sổ lớp và đáp án ôn tập của một số môn học.

II.CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY:

1.Thứ 2, thứ 3 ( 30/4 ;01/5) Cán bộ giáo viên, nhân viên nghỉ ngày lễ

2.Thứ 4( 02/5) Sáng: Hiệu trưởng kiểm tra sổ gọi tên ghi điểm của 10 lớp,

3.Thứ 5( 03/5) sáng: Hiệu trưởng kiểm tra đáp án ôn tập Ngữ văn 7B,Ngữ văn 9B, Toán 7B, Toán 9B. Mỗi lớp giáo viên chủ nhiệm thông báo học sinh nộp 5 vở đáp án Ngữ  văn và toán nộp về phòng hiệu trường đầu giờ học.

-Từ 9h00 : Đ/C Phó hiệu trưởng nhận đề kiểm tra học kỳ 2 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo

*Chiều: -Từ 13h30 14h30 : Họp Chi bộ đảng

              -Từ 14h30- 15h30: Họp cơ quan triển khai nhiệm vụ tháng 4 và công việc kiểm tra học kỳ 2.

4.Thứ 6( 04/5): Sáng: Hiệu trưởng kiểm tra đáp án ôn tập môn sinh 6B, sinh 9A, hoá 8A( Giáo viên chủ nhiệm lớp thu mỗi môn 5 vở đáp án nộp về phòng hiệu trưởng đầu giờ học)

5.Thứ 7(05/5) Sáng:  Giáo viên chủ nhiệm các lớp nhắc nhở học sinh kiểm tra lại giấy kiểm tra, nhắc học sinh giờ thi của ngày thi đầu tiên .

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Xuân Bùi