Xuất bản thông tin

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05 NĂM HỌC 2012 - 2013

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05 NĂM HỌC 2012 - 2013


 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 05
Từ 10/9/2012 – 15/9/2012
I.CÔNG VIỆC CHÍNH TRONG TUẦN
1.Tổ chức Đại hội Chi bộ trường học
2.Triển khai công việc dự giờ thăm lớp.
3.Thống nhất chỉ tiêu hai mặt giáo dục, xây dựng kế hoạch năm học, xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn, kế hoạch bộ môn của giáo viên.
4. Thu phiếu ký cam kết thực hiện an toàn giao thông của CBGV, NV và học sinh.
5.Hoàn thành hồ sơ và kinh phí hợp đồng mua nước uống cho học sinh, tiền gửi xe đạp cho bảo vệ.
6.Tham gia lớp tập huấn ứng dụng CNTT của trường và các lớp tập huấn của Phòng Giáo dục và Đào tạo
I.CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY
1.Thứ 2( 10/9) Sáng: Giáo viên chủ nhiệm các lớp thu phiếu ký cam kết thực hiện an toàn giao thông của học sinh nộp về tổ hành chính,Chủ tịch công đoàn thu phiếu ký cam kết của CBGV,NV.(Mẫu phiếu do tổ hành chính chuẩn bị phát cho các lớp ngày thứ 6 trong tuần 4)
 + Tổ trưởng chuyên môn lên lịch dự giờ của giáo viên mỗi tổ dự ít nhất 3 giáo viên
+ Chiều: Từ 13h30 – 16h30: Ban chi uỷ duyệt báo cáo đại hội Chi bộ tại văn phòng Đảng uỷ
2.Thứ 3( 11/9) Sáng: Ban giám hiệu và tổ chuyên môn dự giờ theo lịch.
* Chiều:Từ 14h00 - 16h00: Tập huấn ứng dụng CNTT cho CBGV ( Đ/C Thanh, Nguyễn Minh, Đ/C Hiền, Đ/C Yến chuẩn bị nội dung tập huấn)
3.Thứ 4( 12/9) Sáng: Ban giám hiệu và tổ chuyên môn dự giờ theo lịch
* Chiều: Chuẩn bị phòng họp cho đại hội (Đ/c Hùng trang trí sắp xếp bàn ghế phòng họp đ/c thuỷ  chuẩn bị các hồ sơ của  Đại hội)
4.Thứ 5 (13/9) Sáng: Các tổ chuyên môn dự giờ theo lịch.
* Chiều: Từ 14h00 - 16h00: Đại hội chi bộ trường học (Toàn thể đảng viên)
5.Thứ 6 (14/9) Sáng: Tổ chuyên môn dự giờ theo lịch
*Chiều: Từ 14h00 - 16h00: Họp Ban giám hiệu, tổ trưởng tổ chuyên môn, các giáo viên chủ nhiệm lớp để thống nhất chỉ tiêu hai mặt giáo dục của kế hoạch năm học.
6.Thứ 7 (15/9) Sáng: Giờ sinh hoạt các lớp triển khai cho học sinh học tập điều lệ trường phổ thông.
-Hoàn thành tiền mua nước uống cho học sinh, tiền hợp đồng trông xe đạp cho bảo vệ (Giáo viên chủ nhiệm lớp)
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Nguyễn Xuân Bùi