Xuất bản thông tin

Báo cáo tháng 2/2013

Báo cáo tháng 2/2013


 

   PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG  THCS XUÂN SƠN                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                     
       
   
 
       
                   BÁO CÁO THÁNG 02/2013      
                      NĂM HỌC 2012-2013        
                  (tính từ 29/01 đến 03/02/2013)      
  Tổng số Nữ HS Lớp 6 HS
Nữ
Lớp 7 HS
Nữ
Lớp 8 HS
Nữ
Lớp 9 HS
Nữ
Ghi chú
Lớp HS Lớp HS Lớp HS Lớp HS Lớp HS
Tổng số 10 318 160 3 86 39 2 77 48 2 62 30 3 93 43  
Dân tộc tiểu số 2 3 0 1 2   1 1                
Nữ dân tộc tiểu số 1 1 0       1 1                
Số lớp học 2 buổi/ngày 0 0 0                          
Học sinh chuyển đi 0 3 1               3 1        
Học sinh chuyển đến 0 0 0                          
Học sinh bỏ học 0 0 0                          
Số học sinh tăng 0 0 0                          
Số học sinh giảm 0 0 0                          
Học sinh khuyết tật 0 2 0   2                      
Số học sinh học tin học 10 318 160 3 86 39 2 77 48 2 62 30 3 93 43  
                                 
                                 
                Xuân Sơn, ngày 30 tháng 01 năm 2013
                      HIỆU TRƯỞNG  
                                 
                                 
                                 
                    Nguyễn Xuân Bùi