Xuất bản thông tin

BÁO CÁO THÁNG 11/2012

BÁO CÁO THÁNG 11/2012


 

   PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG THCS XUÂN SƠN                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                     
       
   
 
       
                   BÁO CÁO THÁNG 11/2012      
                      NĂM HỌC 2012-2013        
                                 
  Tổng số Nữ HS Lớp 6 HS
Nữ
Lớp 7 HS
Nữ
Lớp 8 HS
Nữ
Lớp 9 HS
Nữ
Ghi chú
Lớp HS Lớp HS Lớp HS Lớp HS Lớp HS
Tổng số 10 323 149 3 87 39 2 77 36 2 66 31 3 93 43  
Dân tộc tiểu số 0 5 0   3     1           1    
Nữ dân tộc tiểu số 0 0 3     2     1              
Số lớp học 2 buổi/ngày 0 0 0                          
Học sinh chuyển đi 0 0 0                          
Học sinh chuyển đến 0 0 0                          
Học sinh bỏ học 0 0 0                          
Số học sinh tăng 0 0 0                          
Số học sinh giảm 0 0 0                          
Học sinh khuyết tật 0 2 0   2                      
Số học sinh học tin học 0 323 0   87     77     66     93    
                                 
                                 
                Xuân Sơn, ngày 01 tháng 11 năm 2012
                      HIỆU TRƯỞNG  
                                 
                                 
                    Nguyễn Xuân Bùi