Thông tin đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên năm học 2017 - 2018


STT Họ và tên CBGV-NV Ngày sinh Trình độ Chuyên môn Email cá nhân Số điện thoại di động
1 Nguyễn Ngọc Thanh 08/01/1971 ĐH GDCT thcs.mk1.nnthanh@dongtrieu.edu.vn 0919776235
2 Nguyễn Hồng Lam 27/09/1979 ĐH Ngữ văn thcs.ndc.nhlam@dongtrieu.edu.vn 0945963644
3 Bùi Thị Thu Thủy 06/06/1975 ĐH Ngữ văn thcs.xs.bttthuy@dongtrieu.edu.vn '0902282261
4 Tạ Thị Minh 10/11/1982 ĐH Toán, lý thcs.xs.ttminh@dongtrieu.edu.vn 01234892386
5 Nguyễn T.Thanh Minh 30/05/1980 ĐH Sinh, địa thcs.xs.nttminh@dongtrieu.edu.vn 01294300580
6 Đặng Thị Ngọc Yến 22/08/1977 ĐH Tiếng anh thcs.xs.dtnyen@dongtrieu.edu.vn 0945325325
7 Bùi Thị Nhung 07/02/1979 ĐH Ngữ văn thcs.xs.btnhung@dongtrieu.edu.vn 0906101467
8 Bùi Thị Hải Phương 11/04/1967 Toán  thcs.xs.btphuong@dongtrieu.edu.vn 01205524967
9 Phạm Hồng Hạnh 03/03/1977 ĐH Tiếng anh thcs.xs.phhanh@dongtrieu.edu.vn 0977705018
10 Nguyễn T. Hồng Thanh 13/04/1984 ĐH Toán, tin thcs.xs.nththanh@dongtrieu.edu.vn 0984229986
11 Nguyễn Thị Hồng 20/02/1990 ĐH Sinh, hóa thcs.xs.nthong@dongtrieu.edu.vn 01689018157
12 Nguyễn Thị Hương 12/03/1979 Âm nhạc thcs.xs.nthuong@dongtrieu.edu.vn 01673846682
13 Nguyễn Thị Phượng 23/08/1976 TC Kế toán thcs.xs.ntphuong@dongtrieu.edu.vn 0902089898
14 Nguyễn T. Thu Hiền 20/09/1984 ĐH CNTT thcs.xs.ntthien@dongtrieu.edu.vn 0902242055
15 Nguyễn T.Hồng Duyên 20/09/1979 ĐH Kế toán th.ks.nthduyen@dongtrieu.edu.vn 0906076882
16 Nguyễn T.Hoài Thương 15/08/1989 Thư viện thcs.xs.nththuong@dongtrieu.edu.vn 0936596322
17 Nguyễn Thị Thỏa 23/07/1988 TC Điều dưỡng thcs.xs.ntthoa@dongtrieu.edu.vn 01657078312
18 Vũ Thị Kiều Trang 26/10/1993 Toán, lý thcs.xs.vtktrang@dongtrieu.edu.vn 0963801280
19 Nguyễn Thu Hằng 14/06/1990 ĐH Ngữ văn thcs.xs.nthang@dongtrieu.edu.vn 0932333865
20 Nguyễn Văn Chức 28/08/1990 ĐH Thể dục thcs.xs.nvchuc@dongtrieu.edu.vn 0166921765
21 Nguyễn Thị Bích 02/08/1986 Th.S Lý, Kỹ CN thcs.xs.ntbich@dongtrieu.edu.vn 0989423208
22 Nguyễn Kim Tuyến 05/08/1994 Hóa thcs.xs.nktuyen@dongtrieu.edu.vn 01638366336

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu