Chiến lược phát triển trường THCS Xuân Sơn giai đoạn 2015-2020 

Căn cứ tình hình, điều kiện địa phương và nhà trường; trường THCS Xuân Sơn xây dựng chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015 - 2020 như sau: